Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Trong framework Laravel có thư mục config chứa tất cả các cấu hình cho ứng dụng web như cấu hình database, mail, application, service, session…

Các thiết lập cơ bản

Các thiết lập này liên quan đến quyền truy cập một số thư mục, tạo key ứng dụng Laravel hay một số thiết lập về địa phương, múi giờ…

1. Thiết lập địa phương và múi giờ

Cấu hình múi giờ cũng như địa phương hoạt động của ứng dụng trong file config/app.php 

config laravel

 

2. Cấu hình kết nối Database

Hiện tại chủ yếu khi sử dụng Laravel chúng ta sẽ dùng MYSQL, để cấu hình kết nối tới MYSQL chúng ta sẽ cáu hình trong file .env

connect mysql

 

3. Bật tắt Debug mode và ẩn một số thông tin khi debug

Để bật tắt Debug mode chúng ta sẽ chỉnh sửa dòng APP_DEBUG trong file .env thành true (Bật) hoặc false (Tắt)

Tuy nhiên khi Debug mặc định Laravel sẽ hiển thị toàn bộ nội dung file .env bao gồm cả thông tin kết nối mysql, thông tin kết nối SMTP ... điều này hết sức nguy hiểm, vì vậy chúng ta cần ẩn một số thông tin quan trọng khi tiến hành Debug.

Để ẩn các thông tin này chúng ta mở file /config/app.php và thêm vào đoạn code sau:

'debug_blacklist' => [
  '_ENV' => [
      'APP_KEY',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_PASSWORD',
      'MAIL_PASSWORD',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      'SERVER_SIGNATURE',
      'SERVER_SOFTWARE',
      'SERVER_ADDR',
      'SERVER_PORT',
      'REMOTE_ADDR',
      'DOCUMENT_ROOT',
      'CONTEXT_PREFIX',
      'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT',
      'SERVER_ADMIN',
      'SCRIPT_FILENAME',
      'REMOTE_PORT',
      'APP_NAME',
      'APP_ENV',
      'APP_KEY',
      'DB_CONNECTION',
      'DB_HOST',
      'DB_PORT',
      'DB_DATABASE',
      'DB_USERNAME',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_HOST',
      'REDIS_PASSWORD',
      'REDIS_PORT',
      'MAIL_DRIVER',
      'MAIL_HOST',
      'MAIL_PORT',
      'MAIL_USERNAME',
      'MAIL_PASSWORD',
      'MAIL_ENCRYPTION',
      'PUSHER_APP_ID',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      'PUSHER_APP_CLUSTER',
      'MIX_PUSHER_APP_KEY',
      'MIX_PUSHER_APP_CLUSTER',
      'HTTP_COOKIE',
      'PATH',
  ],
  '_SERVER' => [
      'APP_KEY',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_PASSWORD',
      'MAIL_PASSWORD',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      'SERVER_SIGNATURE',
      'SERVER_SOFTWARE',
      'SERVER_ADDR',
      'SERVER_PORT',
      'REMOTE_ADDR',
      'DOCUMENT_ROOT',
      'CONTEXT_PREFIX',
      'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT',
      'SERVER_ADMIN',
      'SCRIPT_FILENAME',
      'REMOTE_PORT',
      'APP_NAME',
      'APP_ENV',
      'APP_KEY',
      'DB_CONNECTION',
      'DB_HOST',
      'DB_PORT',
      'DB_DATABASE',
      'DB_USERNAME',
      'DB_PASSWORD',
      'REDIS_HOST',
      'REDIS_PASSWORD',
      'REDIS_PORT',
      'MAIL_DRIVER',
      'MAIL_HOST',
      'MAIL_PORT',
      'MAIL_USERNAME',
      'MAIL_PASSWORD',
      'MAIL_ENCRYPTION',
      'PUSHER_APP_ID',
      'PUSHER_APP_KEY',
      'PUSHER_APP_SECRET',
      'PUSHER_APP_CLUSTER',
      'MIX_PUSHER_APP_KEY',
      'MIX_PUSHER_APP_CLUSTER',
      'HTTP_COOKIE',
      'PATH',
  ],
  '_POST' => [
      'password',
  ],
],

Các bạn cũng có thể thêm bớt thông tin muốn ẩn theo ý muốn, sau khi thêm code trên file app.php sẽ trông như sau:

 

app.php

 

Như vậy khi bật Debug thì các thông tin được khai báo sẽ hiển thị dưới dạng dấu *

 

debug mode

 

4. Chuyển trạng thái hệ thống

a. Chuyển hệ thống sang trạng thái bảo trì

Để chuyển hệ thống sang chế độ bảo trì các bạn chạy lệnh sau:

php artisan down

b. Chuyển hệ thống về hoạt động bình thường

Để chuyển hệ thống từ bảo trì sang hoạt động bình thường các bạn dùng lệnh sau

php artisan up

 

Post Comment