Latest News

Bài 14: Validation - Kiểm tra dữ liệu nhập vào trong Laravel

Bài 14: Validation - Kiểm tra dữ liệu nhập vào trong Laravel

Thông thường khi có dữ liệu gửi đến từ phía người dùng ta sẽ phải thực hiện công việc kiểm tra xem dữ liệu đó có thỏa mãn các yêu cầu mà chúng ta đặt ra không trước khi tiến hành xử lý tiếp các công việc khác

Bài 13: Session trong Laravel

Bài 13: Session trong Laravel

Laravel cung cấp các trình điều khiển khác nhau để lưu dữ liệu session như File, Cookie, Memcached/Redis và Database

Bài 12: URL Generation trong Laravel

Bài 12: URL Generation trong Laravel

Laravel cung cấp một số trợ giúp để hỗ trợ bạn tạo URL cho ứng dụng của mình. Điều này rất ích khi xây dựng liên kết trong các templates và API responses của bạn

Bài 11: Laravel Blade Template (Phần 2) - Chia layout trong Blade template

Bài 11: Laravel Blade Template (Phần 2) - Chia layout trong Blade template

Blade là templating engine đơn giản nhưng mạnh mẽ được cung cấp cùng với Laravel. Không giống như các engine khác, Blade không hạn chế bạn sử dụng code PHP trong View của bạn.

Bài 10: Laravel Blade Template (Phần 1)

Bài 10: Laravel Blade Template (Phần 1)

Blade là templating engine đơn giản nhưng mạnh mẽ được cung cấp cùng với Laravel

Bài 9: Tìm hiểu về View trong Laravel

Bài 9: Tìm hiểu về View trong Laravel

Trong mô hình MVC, chữ cái V là viết tắt của View. Nó phân tách application logic và presentation logic. View được lưu trữ trong thư mục resources/views.

Bài 8: Laravel Request

Bài 8: Laravel Request

Laravel Request cung cấp dữ liệu về các yêu cầu HTTP cũng như cho phép thao tác với các yêu cầu này.

Bài 7: Tìm hiểu về Controller trong Laravel

Bài 7: Tìm hiểu về Controller trong Laravel

Trong mô hình MVC thì project sẽ được chia ra làm 3 phần (Model,View,Controller) và trong Laravel framework cũng chia làm 3 phần như vậy

Bài 6: Tìm hiểu về Middleware trong Laravel

Bài 6: Tìm hiểu về Middleware trong Laravel

Một trong những yêu cầu chính của bất kỳ ứng dụng web nào là lọc yêu cầu HTTP và tất cả chúng ta cần thực hiện chức năng đó thật tốt

Bài 5: Sử dụng RegEx kiểm tra các tham số truyền vào trong Route

Bài 5: Sử dụng RegEx kiểm tra các tham số truyền vào trong Route

Regular Expression hay còn gọi là biểu thức chính quy được dùng để xử lý chuỗi nâng cao thông qua biểu thức riêng của nó

Bài 4: Tìm hiểu Route trong Laravel

Bài 4: Tìm hiểu Route trong Laravel

Định tuyến (route) trong Laravel có nghĩa là chỉ dẫn từ một yêu cầu tải một trang đến một đoạn code tương ứng để xử lý (nằm trong các Controller)

Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Bài 3: Một số cấu hình cơ bản trước khi sử dụng Laravel

Một số thiết lập cấu hình cơ bản trong Laravel

Bài 2: Cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết

Bài 2: Cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết

Hướng dẫn cài đặt Sublime Text 3 và các plugins cần thiết

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Laravel

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt Laravel

Hướng dẫn cài đặt Laravel bằng Laragon