Latest News

Thông báo: Laravel 6.0 sắp  được phát hành

Thông báo: Laravel 6.0 sắp được phát hành

Hôm nay tại Laracon, Taylor đã thông báo rằng Laravel 6 sẽ ra mắt vào tháng 8 và nó sẽ là phiên bản 6.0. Với phiên bản này, framework sẽ bao gồm thương hiệu mới và một trang web mới.

Có gì mới trong Laravel 5.18

Có gì mới trong Laravel 5.18

Nhóm Laravel đã phát hành Laravel 5.8.18 với HTML là một tùy chọn mở rộng hợp lệ cho views.

Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 không có  job-based retry delay và hoàn nguyên một phần khả năng đăng ký các loại Doctrine DBAL trong schema builder được giới thiệu trong Laravel 5.8.13

Laravel 5.8.13 được phát hành với Blade Error Directive mới

Laravel 5.8.13 được phát hành với Blade Error Directive mới

Laravel 5.8.13 đã được phát hành vào ngày hôm qua với một chỉ thị @error Blade mới 

Có gì mới trong Laravel 5.8.12

Có gì mới trong Laravel 5.8.12

Nhóm Laravel đã phát hành phiên bản thứ 400 của Laravel (v5.8.12) vào ngày hôm qua với phương pháp thu thập duplicates() mới

Laravel 5.8.11 được phát hành với một số thay đổi nhỏ

Laravel 5.8.11 được phát hành với một số thay đổi nhỏ

Nhóm Laravel đã phát hành Laravel 5.8.11 với khả năng gọi macro ngày trực tiếp trên Date facade

Laravel v5.8.10 được phát hành với Replicating Model Event mới

Laravel v5.8.10 được phát hành với Replicating Model Event mới

Laravel vừa phát hành v5.8.10, và phiên bản này bao gồm hai tính năng mới.