Chống spam cho Laravel với package Laravel Akismet

Chống spam cho Laravel với package Laravel Akismet

Akismet là một công cụ tự động lọc comment spam. Từ Akismet được viết tắt bởi Automattic và Kismet. Automatic  công ty đứng sau của plugin Akismet, được tạo ra bởi người tạo ra cộng đồng WordPress Matt Mullenweg. Akismet bắt được những nhận xét và pingback spam bằng tuật toán của Akismet.

Cài đặt Package

composer require nickurt/laravel-akismet

Thêm provider vào file config/app.php

'nickurt\Akismet\ServiceProvider',

Thêm facade vào file config/app.php

'Akismet' => 'nickurt\Akismet\Facade',

Xuất file config

php artisan vendor:publish --provider="nickurt\Akismet\ServiceProvider" --tag="config"

Cấu hình

Thêm vào file .env

AKISMET_APIKEY=MY_UNIQUE_APIKEY
AKISMET_BLOGURL=https://my-custom-blogurl.dev

Rule Validation

// FormRequest ...

public function rules()
{
  return [
    'akismet' => [new \nickurt\Akismet\Rules\AkismetRule(
      request()->input('email'), request()->input('name')
    )]
  ];
}

// Manually ...

$validator = validator()->make(['akismet' => 'akismet'], ['akismet' => [new \nickurt\Akismet\Rules\AkismetRule(
  request()->input('email'), request()->input('name')
)]]);

Để tìm hiểu chi tiết hơn về package này các bạn có thể xem tại đây: https://github.com/nickurt/laravel-akismet

Post Comment