Có gì mới trong Laravel 5.18

Có gì mới trong Laravel 5.18

Nhóm Laravel đã phát hành Laravel 5.8.18 với HTML là một tùy chọn mở rộng hợp lệ cho views. Với bản phát hành này, bạn có thể chuyển một đường dẫn đến tệp HTML tuy sẽ không được biên dịch nhưng nó sẽ được hiển thị dưới dạng tương tự như cách thức hiển thị tệp có phần mở rộng .css.

Tiếp theo, bạn có thể cung cấp một notification callback với tin nhắn Swift, cung cấp cho các nhà phát triển quyền truy cập trực tiếp vào tin nhắn Swift trước khi nó bị loại bỏ:

$message = new MailMessage();
$message->withSwiftMessage(function ($message) {
    // ....
});

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các bản sửa lỗi bên dưới và toàn bộ khác biệt giữa 5,8,17 và 5,8,18 trên GitHub. Các ghi chú phát hành đầy đủ cho Laravel 5.8 có sẵn trong 5.8 change log:

v5.8.18

Added

  • Added html as a new valid extension for views (#28541)
  • Added: provide notification callback withSwiftMessage in MailMessage (#28535)

Fixed

  • Fixed Illuminate\Cache\FileStore::getPayload() in case of broken cache (#28536)
  • Fixed exception: The filename fallback must only contain ASCII characters in the Illuminate\Filesystem\FilesystemAdapter::response()(#28551)

Changed

  • Make Support\Testing\Fakes\MailFake::failures()returns an empty array (#28538)
  • Make Support\Testing\Fakes\BusFake::pipeThrough()returns $this (#28564)

Refactoring

Post Comment