Detect thiết bị truy cập là mobile hay desktop trong Laravel

Detect thiết bị truy cập là mobile hay desktop trong Laravel

jessenger agent cung cấp chức năng như isMobile(), isTablet(), isDesktop()device() giúp dễ dàng phát hiện thiết bị đang truy cập Website của bạn. chúng ta có thể dễ dàng sử dụng nó với laravel 5.1, laravel 5.2, laravel 5.3, laravel 5.4, laravel 5.5, laravel 5.6, laravel 5.7, laravel 5.7, v.v.

Bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn dưới đây để phát hiện thiết bị truy cập là thiết bị di động hay máy tính để bàn.

1. Cài đặt Install jessenger/agent Package

Chúng ta cần cài đặt package jesbah/agent để nhận giá trị agent của người dùng, bạn có thể cài đặt bằng lệnh sau:

composer require jenssegers/agent

Sau khi cài đặt bạn cần thiết lập  providers và alias trong file config/app.php

.....
'providers' => [
	....
	Jenssegers\Agent\AgentServiceProvider::class,
]
'aliases' => [
	....
	'Agent' => Jenssegers\Agent\Facades\Agent::class,
]
.....

2. Sử dụng

a. Detect Is Mobile

Route::get('detect', function()
{
  $agent = new \Jenssegers\Agent\Agent;
  
  $result = $agent->isMobile();
  
  dd($result);
});

b. Detect Is Desktop

Route::get('detect', function()
{
  $agent = new \Jenssegers\Agent\Agent;
  
  $result = $agent->isDesktop();
  
  dd($result);
});

c. Detect Is Table

Route::get('detect', function()
{
  $agent = new \Jenssegers\Agent\Agent;
  
  $result = $agent->isTablet();
  
  dd($result);
});

d. Sử dụng trong Blade View

Bạn cũng có thể sử dụng if trong file Blade View như sau

@if((new \Jenssegers\Agent\Agent())->isDesktop())

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('front/css/desktop.css') }}" />

@endif

@if((new \Jenssegers\Agent\Agent())->isMobile())

<link rel="stylesheet" href="{{ asset('front/css/mobile.css') }}" />

@endif

 

Các bạn có thể tham khảo thêm về package này tại đây:  https://github.com/jenssegers/agent

Post Comment