Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation package

Laravel 5 Javascript Validation package là gì ?

Laravel 5 Javascript Validation cho phép sử dụng lại  Validation Rules, Messages, FormRequest và Validators của Laravel để xác thực các biểu mẫu tự động ở phía máy khách mà không cần phải viết bất kỳ mã Javascript nào hoặc sử dụng HTML Builder Class.

Các phiên bản

Laravel 5 Javascript Validation

Tính năng

 • Tự động tạo xác thực Javascript dựa trên Quy tắc xác thực hoặc FormRequest của bạn, không yêu cầu mã hóa Javascript.
 • Hỗ trợ các gói xác nhận khác.
 • Xác thực AJAX cho ActiveURL, Unique và Exists Rules, Quy tắc xác thực tùy chỉnh và các gói xác thực khác
 • Tích hợp nhỏ gọn, bạn có thể sử dụng mà không cần Laravel Form Builder
 • Package sử dụng Jquery Validation Plugin.
 • Sử dụng tin nhắn thông báo lỗi của Laravel, hoặc tin nhắn custom của bạn.

Các Rules được hỗ trợ

Hầu như được xác thực ở phía máy khách bằng Javascript, nhưng trong một số trường hợp, việc xác thực phải được thực hiện ở phía máy chủ thông qua AJAX:

 • ActiveURL
 • Unique
 • Exists
 • Quy tắc xác thực tùy chỉnh
 • Xác nhận được cung cấp bởi các gói khác

Các Rules không được hỗ trợ

Một số validations của Laravel chưa được hỗ trợ

 • Present
 • DateFormat rule không hỗ trợ định dạng múi giờ

Cài đặt

Để cài đặt các bạn chạy lệnh sau:

composer require proengsoft/laravel-jsvalidation

Xuất bản assets

Để cần xuất file config, Javascript và view bạn có thể chạy lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="Proengsoft\JsValidation\JsValidationServiceProvider"

Sử dụng

Cách sử dụng bạn có thể tham khảo đoạn code sau

<form>
    <!-- ... My form stuff ... -->
</form>

<!-- Javascript Requirements -->
<script src=//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js></script>
<script src=//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.1/js/bootstrap.min.js></script>

<!-- Laravel Javascript Validation -->
<script type=text/javascript src={{ asset('vendor/jsvalidation/js/jsvalidation.js')}}></script>

{!! JsValidator::formRequest('App\Http\Requests\MyFormRequest') !!}

Đọc thêm

Bạn có thể xem thêm thông tin về Packege tại các link sau

Post Comment