Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 được phát hành với Job-based Retry Delay mới

Laravel 5.8.14 không có  job-based retry delay và hoàn nguyên một phần khả năng đăng ký các loại Doctrine DBAL trong schema builder được giới thiệu trong Laravel 5.8.13 (Những thay đổi trong Laravel 5.8.13 ).

Job-based retry delay  cho phép bạn xác định thuộc tính $retryAfter trên một job class hoặc xác định phương thức retryAfter() nếu logic phức tạp hơn:

// Using a property...
public $retryAfter = 10;

// Using a method...
public function retryAfter()
{
    // ... logic

    return now()->addSeconds($seconds);
}

Phương thức retryAfter có thể trả về một số nguyên hoặc một DateTime instance.

Bạn có thể xem danh sách đầy đủ các bản sửa lỗi bên dưới và toàn bộ khác biệt giữa 5,8,13 và 5,8,14 trên GitHub. Các ghi chú phát hành đầy đủ cho Laravel 5.8 có sẵn trong thay đổi GitHub 5.8.

 

Post Comment