Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money - Package định dạng tiền tệ cho Laravel

Laravel Money là một package của Ricardo Gobbo de Souza hỗ trợ định dạng tiền tệ trong các dự án Laravel.

1. Cài đặt

Để cài đặt package các bạn chạy lệnh sau

composer require cknow/laravel-money

2. Sử dụng

use Cknow\Money\Money;

echo Money::USD(500); // $5.00

Package này bao gồm rất nhiều tính năng nâng cao để thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền tệ như so sánh, tổng hợp, định dạng và phân tích cú pháp:

// Basic operations
Money::USD(500)->add(Money::USD(500)); // $10.00
Money::USD(500)->subtract(Money::USD(400)); // $1.00

// Aggregation
Money::min(Money::USD(100), Money::USD(200), Money::USD(300)); // Money::USD(100)

// Formatters
Money::USD(500)->format(); // $5.00

// Parsers
Money::parse('$1.00'); // Money::USD(100)

Bạn cũng có thể tạo một định dạng tùy chỉnh cho từng trường hợp sử dụng cụ thể:

Money::USD(500)->formatByFormatter(new MyFormatter());

3. Cấu hình

Để publish file cấu hình package các bạn có thể sử dụng lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="Cknow\Money\MoneyServiceProvider"

4. Sử dụng nâng cao

Các bạn có thể tham khảo cách sử dụng nâng cao dưới đây:

use Cknow\Money\Money;

Money::USD(500)->add(Money::USD(500)); // $10.00
Money::USD(500)->add(Money::USD(500), Money::USD(500)); // $15.00
Money::USD(500)->subtract(Money::USD(400)); // $1.00
Money::USD(500)->subtract(Money::USD(200), Money::USD(100)); // $2.00
Money::USD(500)->multiply(2); // $10.00
Money::USD(1000)->divide(2); // $5.00
Money::USD(830)->mod(Money::USD(300)); // $2.30 -> Money::USD(230)
Money::USD(-500)->absolute(); // $5.00
Money::USD(500)->negative(); // $-5.00
Money::USD(30)->ratioOf(Money::USD(2)); // 15
Money::USD(500)->isSameCurrency(Money::USD(100)); // true
Money::USD(500)->equals(Money::USD(500)); // true
Money::USD(500)->greaterThan(Money::USD(100)); // true
Money::USD(500)->greaterThanOrEqual(Money::USD(500)); // true
Money::USD(500)->lessThan(Money::USD(1000)); // true
Money::USD(500)->lessThanOrEqual(Money::USD(500)); // true
Money::USD(500)->isZero(); // false
Money::USD(500)->isPositive(); // true
Money::USD(500)->isNegative(); // false
Money::USD(500)->getMoney(); // Instance of \Money\Money

// Aggregation
Money::min(Money::USD(100), Money::USD(200), Money::USD(300)); // Money::USD(100)
Money::max(Money::USD(100), Money::USD(200), Money::USD(300)); // Money::USD(300)
Money::avg(Money::USD(100), Money::USD(200), Money::USD(300)); // Money::USD(200)
Money::sum(Money::USD(100), Money::USD(200), Money::USD(300)); // Money::USD(700)

// Formatters
Money::USD(500)->format(); // $5.00
Money::USD(199)->format(null, null, \NumberFormatter::DECIMAL); // 1,99
Money::XBT(41000000)->formatByBitcoin(); // \xC9\x830.41
Money::USD(500)->formatByDecimal(); // 5.00
Money::USD(500)->formatByIntl(); // $5.00
Money::USD(199)->formatByIntl(null, null, \NumberFormatter::DECIMAL); // 1,99
Money::USD(500)->formatByIntlLocalizedDecimal(); // $5.00
Money::USD(199)->formatByIntlLocalizedDecimal(null, null, \NumberFormatter::DECIMAL) // 1.99

// Parsers
Money::parse('$1.00'); // Money::USD(100)
Money::parseByBitcoin("\xC9\x830.41"); // Money::XBT(41000000)
Money::parseByDecimal('1.00', 'USD'); // Money::USD(100)
Money::parseByIntl('$1.00'); // Money::USD(100)
Money::parseByIntlLocalizedDecimal('1.00', 'USD'); // Money::USD(100)

5. Tạo định dạng tùy chỉnh

class MyFormatter implements \Money\MoneyFormatter
{
    public function format(\Money\Money $money)
    {
        return 'My Formatter';
    }
}

Money::USD(500)->formatByFormatter(new MyFormatter()); // My Formatter

6. Helpers

currency('USD');
money(500); // To use default currency present in `config/money.php`
money(500, 'USD');

// Aggregation
money_min(money(100, 'USD'), money(200, 'USD'), money(300, 'USD')); // Money::USD(100)
money_max(money(100, 'USD'), money(200, 'USD'), money(300, 'USD')); // Money::USD(300)
money_avg(money(100, 'USD'), money(200, 'USD'), money(300, 'USD')); // Money::USD(200)
money_sum(money(100, 'USD'), money(200, 'USD'), money(300, 'USD')); // Money::USD(700)

// Parsers
money_parse('$5.00'); // Money::USD(100)
money_parse_by_bitcoin("\xC9\x830.41"); // Money::XBT(41000000)
money_parse_by_decimal('1.00', 'USD'); // Money::USD(100)
money_parse_by_intl('$1.00'); // Money::USD(100)
money_parse_by_intl_localized_decimal('1.00', 'USD'); // Money::USD(100)

7. Blade Extensions

@currency('USD')
@money(500) // To use default currency present in `config/money.php`
@money(500, 'USD')

// Aggregation
@money_min(@money(100, 'USD'), @money(200, 'USD'), @money(300, 'USD')) // Money::USD(100)
@money_max(@money(100, 'USD'), @money(200, 'USD'), @money(300, 'USD')) // Money::USD(300)
@money_avg(@money(100, 'USD'), @money(200, 'USD'), @money(300, 'USD')) // Money::USD(200)
@money_sum(@money(100, 'USD'), @money(200, 'USD'), @money(300, 'USD')) // Money::USD(700)

// Parsers
@money_parse('$5.00') // Money::USD(100)
@money_parse_by_bitcoin("\xC9\x830.41") // Money::XBT(41000000)
@money_parse_by_decimal('1.00', 'USD') // Money::USD(100)
@money_parse_by_intl('$1.00') // Money::USD(100)
@money_parse_by_intl_localized_decimal('1.00', 'USD') // Money::USD(100)

 

Các bạn có thể xem thêm về package này tại đây

Post Comment