Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed - Package minify HTML cho Laravel

Laravel Page Speed là một Package có tác dụng minify HTML giúp tối ưu hóa 35% tốc độ load website cũng như điểm PageSpeed Insights cho website của bạn .

Cài đặt

Bạn có thể cài đặt package thông qua composer

composer require renatomarinho/laravel-page-speed

Đối với Laravel phiên bản thấp hơn 5.5 sau khi cài đặt các bạn cần thêm Service Provider vào file config/app.php

RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\ServiceProvider::class

Xuất bản tập tin cấu hình

Để xuất bản file config của package các bạn dùng lệnh sau

php artisan vendor:publish --provider="RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\ServiceProvider"

Đăng ký middlewares

Sau khi cài đặt các bạn cần thêm middlewares vào file app/Http/kernel.php. Tìm dòng protected $middleware = và thêm vào

\RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\CollapseWhitespace::class

Sau khi thêm sẽ giống như sau:

protected $middleware = [
    ...
    \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\InlineCss::class,
    \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\ElideAttributes::class,
    \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\InsertDNSPrefetch::class,
    \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\RemoveComments::class,
    \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\RemoveQuotes::class,
  \RenatoMarinho\LaravelPageSpeed\Middleware\CollapseWhitespace::class,
]

Cấu hình

Sau khi cài đặt gói, bạn có thể cần phải cấu hình một số tùy chọn.

Vô hiệu hóa dịch vụ

Bạn có thể muốn thiết lập môi trường cục bộ để có được đầu ra dễ đọc.

//config/laravel-page-speed.php

//Set this field to false to disable the laravel page speed service.
'enable' => env('LARAVEL_PAGE_SPEED_ENABLE', true),

Bỏ qua routes

Bạn có thể muốn cấu hình gói để bỏ qua một số routes.

//config/laravel-page-speed.php

//You can use * as wildcard.
'skip' => [
    '*.pdf', //Ignore all routes with final .pdf
    '*/downloads/*',//Ignore all routes that contain 'downloads'
    'assets/*', // Ignore all routes with the 'assets' prefix
];

Theo mặc định, trường này được định cấu hình với một số tùy chọn, vì vậy hãy thoải mái định cấu hình theo nhu cầu của bạn ...

Đọc thêm

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về package tại đây

 

Post Comment