Laravel v5.8.10 được phát hành với Replicating Model Event mới

Laravel v5.8.10 được phát hành với Replicating Model Event mới

Laravel vừa phát hành v5.8.10, và phiên bản này bao gồm hai tính năng mới. Replicating model event và NotificationFake hiện dã có thể macro.

Replicating event được thêm vào khi bạn muốn tạo một bản sao của mô hình. Ví dụ:

$post = Post::find(1);
$newPost = $post->replicate();
$newPost->save();

Code lấy bài đăng đầu tiên, gọi sao chép và gán nó cho biến $ newPost, sau đó lưu nó dưới dạng bản ghi mới trong cơ sở dữ liệu. Sự kiện nhân rộng sẽ khai hỏa như một phần của dòng chảy này. Kiểm tra pull request để biết thêm chi tiết và để xem cách thực hiện.

Laravel v5.8.10 Changelog

Thêm

  • Đã thêm replicating model event (# 28077)
  • NotificationFake macroable (# 28091)

Sửa lỗi:

  • Loại trừ các thư mục không tồn tại khỏi event discovery (#28098)

Thay đổi

  • Sắp xếp các sự kiện trong sự kiện: danh sách lệnh (3437751)
  • Xóa gợi ý đường dẫn trong chế độ xem được biên dịch (33ce7bb)

Post Comment