SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO-Helper package hỗ trợ seo tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho Laravel

SEO Helper là package cung cấp các công cụ và trợ giúp cho SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).

Tính năng chính

  • Hỗ trợ Open Graph & Twitter Cards
  • Hỗ trợ Webmaster tools verifier tags
  • Hỗ trợ Google Analytics tracking code
  • Dễ dàng thiết lập và cấu hình.
  • Hỗ trợ Laravel 5.0 tới 5.8

Cài đặt

SEO Helper package yêu cầu PHP phiên bản từ 5.6.4 trở lên. Để cài đặt các bạn chạy lệnh sau:

composer require arcanedev/seo-helper

Sau khi gói được cài đặt, bạn có thể đăng ký service provider trong config/app.php (Không bắt buộc đối với Laravel từ 5.5 trở lên):

// config/app.php

'providers' => [
    ...
    Arcanedev\SeoHelper\SeoHelperServiceProvider::class,
],

Nếu bạn muốn bạn cũng có thể add Facades:

// config/app.php

'aliases' => [
    ...
    'SeoHelper'    => Arcanedev\SeoHelper\Facades\SeoHelper::class,

    // OR, by choosing a specific SEO Manager.
    'SeoMeta'      => Arcanedev\SeoHelper\Facades\SeoMeta::class,
    'SeoOpenGraph' => Arcanedev\SeoHelper\Facades\SeoOpenGraph::class,
    'SeoTwitter'   => Arcanedev\SeoHelper\Facades\SeoTwitter::class,
];

Để publish file config các bạn chạy lệnh sau:

php artisan vendor:publish --provider="Arcanedev\SeoHelper\SeoHelperServiceProvider"

Sử dụng

Để biết cách sử dụng Package này các bạn có thể tham khảo tại đây Document

 

Post Comment