Thêm tính năng Ban/Suspend thành viên cho Laravel

Thêm tính năng Ban/Suspend thành viên cho Laravel

Laravel Auth có rất nhiều tính năng, nhưng nó không bao gồm tính năng Ban/Suspend người dùng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm tính năng này bằng cách sử dụng Middleware của Laravel

Bước 1: Tạo thêm column banned_until vào table user

Các bạn chạy lệnh sau:

php artisan make:migration add_banned_until_to_users_table

Sửa nội dung file migration mới được tạo ra thành như sau:

public function up()
{
 Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->timestamp('banned_until')->nullable();
 });
}

Tiếp theo các bạn chạy lệnh sau để tạo column

php artisan migrate

- Mở file app/User.php và sửa lại giống như sau:

class User extends Authenticatable
{
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password', 'banned_until'
  ];

  protected $dates = [
    'banned_until'
  ];
}

Bước 2: Tạo Middleware CheckBanned

Để tạo Middleware các bạn chạy lệnh sau:

php artisan make:middleware CheckBanned

Sửa file app/Http/Middleware/CheckBanned.php:

class CheckBanned
{
  public function handle($request, Closure $next)
  {
    if (auth()->check() && auth()->user()->banned_until && now()->lessThan(auth()->user()->banned_until)) {
      $banned_days = now()->diffInDays(auth()->user()->banned_until);
      auth()->logout();

      if ($banned_days > 14) {
        $message = 'Your account has been suspended. Please contact administrator.';
      } else {
        $message = 'Your account has been suspended for '.$banned_days.' '.str_plural('day', $banned_days).'. Please contact administrator.';
      }

      return redirect()->route('login')->withMessage($message);
    }

    return $next($request);
  }
}

Bước 3: Sử dụng Middleware và hiển thị thông báo

Thêm vào file app/Http/Kernel.php

protected $middlewareGroups = [
  'web' => [
    \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,

    // ... other middleware classes

    \App\Http\Middleware\CheckBanned::class,
  ],

Mở file resources/views/auth/login.blade.php và thêm code hiển thị thông báo

<div class="card-body">

  @if (session('message'))
    <div class="alert alert-danger">{{ session('message') }}</div>
  @endif

  <form method="POST" action="{{ route('login') }}">

Và đây là kết quả

Post Comment