Thêm Watermark vào Images trong Laravel

Thêm Watermark vào Images trong Laravel

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách chèn Watermark  vào hình ảnh trong Laravel 5.8. chúng ta sẽ thêm Watermark vào hình ảnh bằng cách sử dụng Intervention image package trong laravel 5.

Tôi sẽ cho bạn ví dụ rất đơn giản để Watermark  vào hình ảnh trong dự án laravel 5.8. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ cài đặt Intervention image package và sau đó chúng tôi sẽ tạo một function để Watermark  trong ứng dụng laravel. 

1. Cài đặt Intervention image package

Chúng ta có thể cài đặt Intervention image package bằng lệnh sau:

composer require intervention/image

Sau đó, bạn cần đặt providers và alias trong file config/app.php.

.....
'providers' => [
	....
	Intervention\Image\ImageServiceProvider::class
]
'aliases' => [
	....
	'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class
]
.....

2. Thêm Watermark vào hình ảnh

Đảm bảo bạn có hình ảnh main.png và logo.png trong thư mục hình ảnh của mình để dùng thử. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Route::get('addWatermark', function()
{
  $img = Image::make(public_path('images/main.png'));
  
  /* insert watermark at bottom-right corner with 10px offset */
  $img->insert(public_path('images/logo.png'), 'bottom-right', 10, 10);
  
  $img->save(public_path('images/main-new.png')); 
  
  dd('saved image successfully.');
});

 

Trên đây chỉ là ví dụ đơn giản về các thêm Watermark vào hình ảnh, các bạn có thể phát triển nó thêm theo ý muốn của mình nhé.

Post Comment